Algemene voorwaarden

Rijen, november 2013

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ART. 1) DEFINITIES
1. Yvonne Mol: Tekstbureau Yvonne Mol – Tekst & Communicatie, gevestigd te Rijen, Statenlaan 139, vertegenwoordigd door Yvonne van Tetering-Mol.
2. Opdrachtgever: degene die met Yvonne Mol de overeenkomst is aangegaan.
3. De opdracht: het verzoek van opdrachtgever aan Yvonne Mol om tegen betaling vooraf overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
4. De overeenkomst: de overeenkomst zoals die tussen Yvonne Mol en opdrachtgever is of wordt gesloten.

ART. 2) TOEPASSING EN GELDIGHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Yvonne Mol en haar opdrachtgevers, resp. hun rechtsopvolgers, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Yvonne Mol, voor de uitvoering waarvan door Yvonne Mol derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
5. Indien Yvonne Mol niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Yvonne Mol in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ART. 3) OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1. Alle offertes en aanbiedingen van Yvonne Mol zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Yvonne Mol niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Yvonne Mol. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Yvonne Mol deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Yvonne Mol behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Yvonne Mol. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Mol mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
3. Yvonne Mol kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Yvonne Mol daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Yvonne Mol schriftelijk anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Yvonne Mol niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

ART. 4) OVEREENKOMST
Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Yvonne Mol een overeenkomst van opdracht.

ART. 5) ALGEMENE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN  PARTIJEN
1. Yvonne Mol verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Yvonne Mol verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.
3. Yvonne Mol heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Yvonne Mol derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Yvonne Mol dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Yvonne Mol is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Yvonne Mol de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yvonne Mol aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yvonne Mol worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yvonne Mol zijn verstrekt, heeft Yvonne Mol het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Yvonne Mol ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Yvonne Mol gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Yvonne Mol daardoor direct of indirect ontstaan.

ART. 6) OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Yvonne Mol is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Yvonne Mol kan worden gevergd.
2. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Yvonne Mol gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Yvonne Mol op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Yvonne Mol vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Yvonne Mol op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

ART.7) OVERMACHT
1. Yvonne Mol is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Yvonne Mol geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Yvonne Mol niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Yvonne Mol heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Yvonne Mol haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Yvonne Mol kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Yvonne Mol ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Yvonne Mol gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ART. 8) BETALING EN INCASSOKOSTEN
1. Opdrachtgever dient Yvonne Mol te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Yvonne Mol aan te geven wijze.
2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,–.
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ART. 9) AUTEURSRECHT EN LICENTIE
1. Op elk werk van Yvonne Mol is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
2. De Opdrachtgever verkrijgt van Yvonne Mol een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Yvonne Mol in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële  verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
4. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan Yvonne Mol.
5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van Yvonne Mol te vermelden.

ART. 10) AANSPRAKELIJKHEID
1. Yvonne Mol is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yvonne Mol is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Indien Yvonne Mol aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Yvonne Mol beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van Yvonne Mol is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
4. Yvonne Mol is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Yvonne Mol is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Yvonne Mol is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Yvonne Mol met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
6. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Yvonne Mol te zijn ingediend.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Yvonne Mol.

ART. 11) VRIJWARING
De Opdrachtgever vrijwaart Yvonne Mol voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan Yvonne Mol toerekenbaar is. Indien Yvonne Mol uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Yvonne Mol zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Yvonne Mol, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Yvonne Mol en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ART. 12) INTELLECTUEEL EIGENDOM
Yvonne Mol behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Yvonne Mol heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Yvonne Mol behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

ART. 13) TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yvonne Mol partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Yvonne Mol is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Yvonne Mol het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Comments are closed.